مجموعه کارگاه‌های مدیریت منابع انسانی مرسر MERCER HRM Workshops

امروزه انتظارات مدیران اجرائی کسب و کار از واحد منابع انسانی دستخوش تغییرات اساسی شده است. سوال اصلی این است که واحد منابع انسانی واقعا چه نقشی در تحقق نتایج کسب و کار و ارزش آفرینی برای ذینفعان شرکت دارد؟ این موضوع عملکرد سنتی این واحد و میزان ارزشمند بودن آن برای سازمان را به چالش کشیده شده است. بنابراین مدیران و کارشناسان منابع انسانی با چالشهای جدي مواجه هستند و بیش از هر زمانی می‌بایست به این موضوع فکر کنند که چگونه می‌توانند ارزش بیشتری برای شرکت ایجاد کنند و نقش پر رنگ تری در تحقق اهداف آن داشته باشند. با چنین رویکردی، ساختار واحد منابع انسانی و رویه‌های معمول و سنتی این حوزه نیز دچار تحول اساسی شده است.

 

در این برنامه با 5 رویه یا دیسیپلین اصلی مدیریت منابع انسانی که توسط شرکت مرسر ارائه شده است، آشنا می‌شوید:​

1. جذب استعدادها

2. عملکرد و پاداش

3. مدیریت استعدادها

4. تحلیل، واکاوی و مدیریت تغییر

5. HR شریک تجاری کسب و کار

 

جزئیات کارگاه‌ها