دوره منابع انسانی

کارگاه مدیریت عملکرد و سیستم های جامع جبران خدمت

 • چگونه یک سیستم جامع جبران خدمت را طراحی کنیم؟ (روش پیاده سازی مدل 3P شامل ارزشیابی مشاغل، ارزیابی عملکرد و طراحی مدل‌های شایستگی)
 • چگونه می‌توانیم با بهینه سازی مزایا، ضمن برآورده کردن نیازهای کارکنان نفع شرکت را نیز به حداکثر برسانیم؟
 • روش پرداخت و ایجاد انگیزه برای نیروهای فروش چگونه است؟
 • چگونه به کمک سیستم جبران خدمت، مدیران اجرائی موفق را جذب و آنها را درکنار سازمان نگه داریم؟​

ادامه مطلب

دوره منابع انسانی

کارگاه تحلیل، واکاوی و ایجاد تغییر در سازمان

 • تجزیه و تحلیل شغل چیست و چگونه شناسنامه های شغلی با کیفیت طراحی کنیم؟
 • واحد منابع انسانی چگونه می‌تواند تغییرات مورد نیاز سازمان را مدیریت نماید؟
 • در ارتباط با کارکنان چه داده‌هایی را باید جمع آوری و تحلیل نماییم و چگونه از آنها برای اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک استفاده کنیم؟

ادامه مطلب

دوره منابع انسانی

کارگاه مدیریت استعداد

 • چگونه می‌توانیم مهارت‌های مورد نیاز کسب و کار در آینده را پیش بینی و تامین نماییم؟
 • چگونه ساختار سازمانی طراحی کنیم که بتواند از نیازهای کسب و کار شرکت حمایت کند؟
 • چگونه برنامه‌های آموزشی طراحی کنیم که نیازهای واقعی را برطرف سازد؟

ادامه مطلب

دوره منابع انسانی

کارگاه HR شریک تجاری کسب و کار

 • واحد منابع انسانی چگونه می‌تواند نقش استراتژیک در کسب و کار شرکت داشته باشد؟
 • واحد منابع انسانی چگونه می‌تواند دلبستگی و بهره‌وری کارکنان را افزایش دهد؟
 • چگونه با طراحی سیاست‌های موثر منابع انسانی، بهره‌وری کارکنان را افزایش دهیم؟

ادامه مطلب

دوره منابع انسانی

کارگاه جذب استعدادها

 • EVP چیست و چگونه به جذب نیرو کمک می‌کند؟
 • چگونه کارکنان را در بدو ورود به شرکت، دلبسته نماییم؟
 • چگونه از ابزارهای مناسب برای سنجش استعدادها، رفتارها و میزان تطابق افراد با شغلشان استفاده نماییم؟

ادامه مطلب